Aanmelden

| Wachtwoord vergeten? |

Advertentie plaatsen

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN GAMELAND MARKTPLAATS
 

A. GEBRUIKSVOORWAARDEN


1.   Inleiding

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (versie 001.2016) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website marktplaats.droneopdrachten.nl (onderdeel van kostprijscalculatie.nl), hierna te noemen GM. Dit geldt voor gebruik via computer, mobiele apparatuur of enige andere software applicatie. Deze algemene gebruiksvoorwaarden gelden voor alle producten en diensten die op DM worden aangeboden en op alle overeenkomsten die worden aangegaan voor het gebruik en hieruit voortvloeiende diensten. Door het bezoeken en gebruiken van GM gaat u akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Aangeraden wordt deze voorwaarden vooraf door te nemen en regelmatig te herlezen, omdat deze voorwaarden te allen tijde gewijzigd kunnen worden. De meest recente versie staat altijd op DM vermeld.

2.   Privacybescherming

Zie hiervoor ons Privacy- en Cookiebeleid.

3.   Gebruik door minderjarigen

DM mag alleen door minderjarige adverteerders gebruikt worden, als zij daarvoor toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger. Of indien het algemeen (maatschappelijk) gebruikelijk is dat een minderjarige een bepaalde handeling zelfstandig verricht.

4.   Wat is niet toegestaan

a.   Gebruiker mag de inhoud van DM niet kopiëren,  reproduceren of openbaar maken, tenzij het voor persoonlijk gebruik bestemd is (persoonlijke blogs/websites, RSS feeds). Het is niet toegestaan de inhoud van DM te wijzigen, anders dan beschreven in deze voorwaarden.

b.   Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van adverteerders (niet zakelijk) te verzamelen ten behoeve van acquisitiedoeleinden.

c.   Op de databank met advertenties is het databankrecht van DM van kracht. Gebruiker is derhalve niet toegestaan om een gedeelte van de inhoud van deze databank op te vragen en te hergebruiken, tenzij hetgeen van toepassing is zoals omschreven bij a.

d.   Het is niet toegestaan om hyperlinks naar advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming is gegeven door DM, of hetgeen van toepassing is zoals omschreven bij a.

e.   Het is niet toegestaan om advertenties op DM op een andere manier te plaatsen dan via de button “Advertentie plaatsen”.

f.    Het is niet toegestaan om advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij DM daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld API partners).

5.   Voorkomen van misbruik

Om misbruik tegen te gaan en uw veiligheid voor zover mogelijk te garanderen, worden email adressen door DM afgeschermd. Mailverkeer tussen koper en adverteerder wordt via de servers van DM verzonden. Wilt u illegale of inbreukmakende advertenties, ongepaste inhoud of andere problemen melden, verzoeken wij dit via het contactformulier (Help en Contact) aan ons door te geven. Indien wij door meldingen en/of klachten van gebruikers, of door eigen constatering van bijvoorbeeld andere aard zoals het op onredelijke wijze gebruik maken van DM, het hinderen van andere gebruikers of het verstoren van de goede werking van DM van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de algemene voorwaarden en/of het Privacybeleid, behouden wij ons het recht voor om de desbetreffende gebruiker uit te sluiten van de diensten van DM, of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker te blokkeren, of een/meerdere of alle advertenties van deze gebruiker te verwijderen, zonder restitutie van het door deze gebruiker betaalde bedrag. Gezien het voorstaande kan DM (binnen de grenzen van de wet) indien daar door justitie of politie om gevraagd wordt, alle persoonsgegevens van deze desbetreffende gebruiker aan deze instanties doorgeven.

6.   Disclaimer

Wij kunnen niet garanderen dat de site en aanverwante diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Tevens kunnen wij niet garanderen dat de site altijd foutloos zal functioneren en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de site of delen daarvan mogelijk is. DM sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade welke eventueel hieruit zou kunnen voortvloeien. Alle informatie en bedragen op de site zijn onder voorbehoud van spel- en/of typefouten.

7.   Uitsluiting aansprakelijkheid DM

Voor zover wettelijk toegestaan wordt alle aansprakelijkheid uitgesloten voor welke schade dan ook die een gebruiker lijdt door;

a.   gebruik van de diensten van DM;

b.   het al dan niet veilig of het niet beschikbaar zijn van DM of delen daarvan;

c.   onjuiste informatie op DM;

d.   afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via DM;

e.   wijzigingen in de diensten van DM of wijzigingen in of op de site.

Mocht er toch sprake zijn van enige aansprakelijkheid dan is deze beperkt tot maximaal de totale vergoeding die een gebruiker aan DM heeft betaald gedurende het halfjaar voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.

8.   Wijzigingen van diensten en site

DM is te allen tijde gemachtigd om de site of delen daarvan te wijzigen. Tevens kunnen onze diensten te allen tijde wijzigen of beëindigd worden. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

9.   Verwijzingen naar andere sites/diensten van derden

DM bevat eventuele verwijzingen naar websites van derden (bijv. door middel van een hyperlink of banner). DM heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze sites en is derhalve op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de correctheid of juistheid van deze sites. Voor sites van derden gelden de algemene voorwaarden en/of disclaimer en/of privacyregels die deze sites zelf hanteren. Dit geldt ook voor diensten die zij aanbieden, hetzij producten of externe betaaldiensten. Lees altijd zorgvuldig hun voorwaarden of anderszins door voordat u met hen in zee gaat.  

10.          Klachtenmeldingen

Eventuele klachten over de dienstverlening van DM of de werking van DM zelf kunt u indienen via het contactformulier op de site (Help en Contact). Wij zullen ernaar streven binnen een week na indiening antwoord te geven, of indien dit niet mogelijk is, aan te geven wanneer e.e.a. wel beantwoord zal worden.

11.          Overige bepalingen

Gameland Marktplaats (DM) maakt deel uit van Kostprijscalculatie.nl.  Postadres Postbus 331, 5300 AH Zaltbommel. Kostprijscalculatie is ingeschreven bij de KvK onder nummer 64848272, BTW nr NL110564996. Afspraken die afwijkend zijn van hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is bepaald, zijn enkel geldig als deze afspraken schriftelijk door GM zijn bevestigd. Indien een bevoegde rechter een of meerdere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden ongeldig verklaart, laat dit de overige bepalingen onverlet.

Meldingen aan DM (niet zijnde inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige advertenties zie punt 5. Voorkoming van misbruik) kunnen worden gericht aan eerder genoemd postadres. Meldingen aan gebruikers zullen naar het opgegeven e-mail adres of postadres (zonodig aangetekend) worden gestuurd. Meldingen per aangetekende post worden geacht binnen 7 werkdagen na datum verzending te zijn ontvangen. Overeenkomsten die voortkomen uit alle diensten van DM en gebruiksvoorwaarden vallen onder het Nederlands Recht. In geval van een geschil hieruit voortvloeiend zal de rechtbank Leeuwarden hiertoe bevoegd zijn, tenzij elders voorgelegd.

B. REGELS VOOR HET PLAATSEN VAN ADVERTENTIES

1.   Advertentieplatform

DM is een platform waar adverteerders en kopers (gebruikers) bijeen komen. DM is op geen enkele wijze partij en draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij overeenkomsten die tussen adverteerders en kopers tot stand komen. Bij eventuele geschillen of andere problemen aangaande koop en verkoop dienen de koper en adverteerder dit onderling zelf op te lossen.

2.   Algemene plaatsingsregels advertenties op DM

I     Geplaatste advertenties dienen aan de onderstaande regels te voldoen:         

a.   Opmaak advertentie: in elke advertentie mag maar 1 concreet product worden aangeboden.

b.   Titel en tekst advertentie: hierin dient een omschrijving van het aangebodene te staan en alleen in de Nederlandse of Engelse taal.

c.   Het is niet toegestaan om dezelfde advertentie meer dan 1 keer op DM te plaatsen. Tevens is het niet toegestaan om met meerdere accounts identieke of meerdere advertenties voor hetzelfde product te plaatsen.

d.   Iedere advertentie dient in de bijpassende categorie te worden geplaatst.

e.   Indien een advertentie voor het einde van de geldende advertentieperiode van de site wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd dezelfde advertentie of een advertentie voor hetzelfde product te plaatsen, tenzij hiervoor een gegronde reden bestaat. Bijv. het abusievelijk verwijderen van de advertentie of wanneer verkoop onverhoopt niet is doorgegaan.

II    Inhoud welke niet is toegestaan:

      a.   Titel en tekst mogen niet onnauwkeurig, misleidend of onjuist zijn. Titel en tekst dienen het product dat te koop wordt aangeboden correct en duidelijk te omschrijven.

      b.   Een advertentie mag in geen geval beledigende, bedreigende, opruiende, discriminerende en pornografische inhoud bevatten, alsmede geen politieke boodschappen, persoonsgegevens van derden, of in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

      c.   Het is niet toegestaan een gratis advertentie te plaatsen met als enig doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.

      d.   In gratis advertenties mogen alleen links naar websites of websites genoemd worden indien daarvoor is betaald. Het is niet toegestaan websites te vermelden of links te plaatsen naar sites die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiesites of naar advertenties die gericht zijn op het verwerken van inkomsten door het genereren van kliks.

      e.   Foto’s die bij de advertenties worden geplaatst dienen uitsluitend betrekking te hebben op het aangebodene.

III  Illegale of onrechtmatige producten:    

      a.   Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal zijn of onrechtmatig of waarvan de handel verboden is, al dan niet door het ontbreken van de benodigde vergunningen. Zowel adverteerder als koper (gebruiker) dienen zelf goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten. Men wordt geacht de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product te kennen. Wij raden tevens aan om advies in te winnen bijvoorbeeld op de site van de desbetreffende adverteerder en/of de voorwaarden van hen goed door te nemen.

IV  Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden:

      a. Het is niet toegestaan om een product aan te bieden dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Bijvoorbeeld:

             Er is inbreuk op merkenrecht/auteursrecht (software/muziek) van andere partij, een logo wordt zonder toestemming geplaatst, of iets is nagemaakt zonder toestemming van andere partij (modelrecht).

      b.   In titel/tekst advertentie mag alleen handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het product afkomstig is. Het is niet toegestaan om handelsnamen te noemen die niet behoren bij de producten die worden aangeboden.

      c.   In de tekst van de advertentie mag het product met andere producten worden vergeleken, niet in de titel. De vergelijking mag geen verwarring scheppen over de herkomst van het product en er mag geen merknaam genoemd worden die bij een ander vergelijkbaar product hoort.

      d.   Het is niet toegestaan een disclaimer in de advertentie te vermelden met betrekking tot de echtheid van het product wat wordt aangeboden. Een adverteerder dient er zeker van te zijn dat de producten die zij aanbieden echt zijn en verhandeld mogen worden.

3.   Het plaatsen van een Advertentie

I     Droneopdrachten Marktplaats

Een advertentie wordt geplaatst via de knop “Advertentie plaatsen”. Je kunt eerst een account aanmaken (via “Aanmelden”) of gelijk beginnen met het aanmaken van een advertentie (na het doorlopen van de verschillende stappen wordt een account aangemaakt). Wanneer je een account aanmaakt is het niet toegestaan om een naam te kiezen die een url of een gedeelte van een url bevat. Het is tevens niet toegestaan om inloggegevens aan derden te verstrekken, of inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van advertenties.

 II   Advertentieovereenkomst tussen DM en adverteerder

      a.   Nadat de account is aangemaakt en de advertentie, kan de adverteerder via de knop “Bekijk uw advertentie” een voorbeeld bekijken. De advertentie kan eventueel nog gewijzigd worden. Nadat de adverteerder “Plaats uw advertentie” heeft aangeklikt komt de advertentieovereenkomst tot stand. Bij betaalde advertenties komt de overeenkomst tot stand nadat de betaalprocedure op de site is doorlopen.

      b.   DM bewaart alle gegevens van iedere overeenkomst, zoals ook is omschreven in ons Privacybeleid. Deze gegevens kunnen door middel van het contactformulier worden opgevraagd.

II    Advertentieperiode   

      Een geplaatste advertentie blijft 90 dagen* staan (mits er geen verkoop heeft plaatsgevonden of de advertentie niet is verwijderd of er niet aan de daarvoor geldende (betalings)voorwaarden is voldaan).

      Als het geadverteerde product wordt verkocht, dient de advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de advertentie wordt aangeboden eindigt de advertentieovereenkomst tussen DM en de adverteerder.

*termijn kan eventueel gewijzigd worden, de recente plaatsingstermijn wordt altijd vermeld tijdens het plaatsen van de advertentie

III  Advertentie omhoog plaatsen/opvalmogelijkheden

      Het is mogelijk de advertentie omhoog te plaatsen (tegen betaling). Dit kunt u doen bij het bewerken van de advertentie (na inloggen).

4.   Biedingen zijn niet bindend

a.   Een bod op een product is niet bindend; een adverteerder is niet verplicht een redelijk bod te accepteren. Ook bij acceptatie door een adverteerder is de bieder niet verplicht tot aankoop.

b.   Wanneer een advertentie wordt verwijderd (door het verlopen van een plaatsingstermijn of anderszins) zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.

c.   Het is niet toegestaan om de biedingen bij advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren c.q. te manipuleren.

5.   Regels voor prijs en betaalmethode in een advertentie

      a.   De adverteerder mag een gebruiker (koper) niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken. Op de site staan de mogelijkheden m.b.t. betaling vermeld (PayPal of iDEAL).

      b.   Het is niet toegestaan om in het prijsveld van de advertentie alleen een gedeelte van de prijs te vermelden.

      c.   Adverteerders die als ondernemer producten aanbieden zijn verplicht om de prijzen inclusief BTW aan te geven (artikel 38 Wet op Omzetbelasting).


6.   Melding illegale of inbreukmakende advertenties

      a.   Advertenties die in strijd zijn met de algemene gebruiksvoorwaarden (zoals advertenties met illegale producten of smadelijke inhoud) kunnen gemeld worden via het contactformulier op de site.

      b.   Valse meldingen kunnen ertoe leiden dat er maatregelen jegens melder kunnen worden genomen.

      c.   Advertenties die inbreuk maken op auteursrecht, merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden (zie ook punt 2. Algemene plaatsingsregels advertenties punt IV) kunnen ook via het contactformulier gemeld worden (door belanghebbenden, rechthebbende zelf of officieel gemachtigde). GM behoudt zich het recht voor om bij constateringen van overtredingen de desbetreffende advertentie te verwijderen, zonder restitutie van eventuele betaling.

7.   Vrijwaring van garantie

      a.   Adverteerders en gebruikers (kopers) dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten, c.q. informatie te vergaren voordat zij een advertentie plaatsen of producten aanschaffen. DM kan niet instaan voor de juiste inhoud of kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de aangeboden producten, of bevoegdheid van adverteerders om deze producten aan te bieden, of bevoegdheid van gebruikers (kopers) om de producten aan te schaffen.

      b.   DM biedt ook geen enkele garantie dat de aangeboden producten voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers (kopers).

8.   Wijzigingen / verwijzingen

      a.   DM kan de site of delen daarvan (waaronder advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, indeling categorieën en rubrieken, indeling en zoekopties) te allen tijde wijzigen. Wij zullen ernaar streven om dergelijke wijzigingen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd te melden op onze site, of deze wijzigingen worden bij plaatsing van een advertentie vermeld.

      b.   DM kan prijzen van betaalde advertenties te allen tijde wijzigen.

      c.   DM kan verwijzingen naar websites van derden plaatsen, door middel van bijvoorbeeld hyperlink of banner in of naast een advertentie. DM heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud of beleid van deze sites. Op deze sites gelden de algemene voorwaarden of privacybeleid van desbetreffende site.

IV  Aanvullende regels voor bepaalde categorieën

1.   Regels voor plaatsen beoordelingen

      a.   Een beoordeling (schriftelijke ervaring van gebruiker) wordt bij alle advertenties van de desbetreffende adverteerder geplaatst. Iedere gebruiker kan bij de advertentie zijn eigen beoordeling schrijven. De adverteerder kan hierop reageren met “schrijf een reactie”. Deze reactie verschijnt direct onder de beoordeling.

      b.   Een beoordeling moet naar waarheid worden ingevuld, betrekking hebben op de betreffende adverteerder en betreffende product. Deze beoordeling mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals persoonsgegevens, websites etc.), mag geen commerciële boodschappen bevatten en niet in strijd met de wet of deze voorwaarden zijn, zie ook A. Gebruiksvoorwaarden, punt 5.

      c.   Wanneer u van mening bent dat een geplaatste beoordeling gezien het voorstaande verwijderd moet worden, kunt u dit doorgeven via het contactformulier. DM zal na

C.   BETAALDE ADVERTENTIES

1.   Betalingen

      a.   Zakelijke adverteerders kunnen gebruik maken van betaalde credits waarmee ze een bepaald aantal advertenties voor een bepaalde periode kunnen plaatsen. E.e.a. wordt nader uitgelegd bij het aanmelden als Bedrijf en op de site via Marktplaats Zakelijk.

      b.   Nadat de betaling voltooid is wordt de advertentie geplaatst voor de afgesproken periode.

      c.   DM kan de site of onderdelen of diensten (prijzen) te allen tijde wijzigen. Wij streven ernaar om dergelijke wijzigingen op redelijke termijn voor het ingaan van deze wijzigingen aan te kondigen.

      d.   DM brengt de prijzen inclusief BTW in rekening.


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?